Polityka prywatności

Kilka słów wprowadzenia.                    

Nowe Ptasie traktuje ochronę danych osobowych jako jeden z priorytetów swojej działalności. Czujemy się szczególnie odpowiedzialni za bezpieczeństwo danych osobowych, przez nas przetwarzanych. Naszym celem jest bieżące i należyte informowanie Klientów o sprawach związanych z przetwarzaniem Waszych danych osobowych.

Poniżej szczegółowo przedstawiamy okoliczności gromadzenia przez nas informacji o Tobie, drogi Kliencie. Każdorazowo omówimy cel i podstawę prawną, w związku z którą gromadzimy Twoje dane osobowe, wskażemy zakres zbieranych danych jak również poinformujemy o okresie, przez jaki te dane osobowe będą przez nas przetwarzane. Ponadto poinformujemy Cię o wszelkich prawach Tobie przysługujących, związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych. Pamiętaj, że przetwarzanie Twoich danych odbywa się zawsze z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa, zarówno tych krajowych, jak i tych obowiązujących w ramach Unii Europejskiej.

Dane osobowe, co należy rozumieć pod tym pojęciem i co oznacza ich przetwarzanie

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Danymi osobowymi będą zatem zarówno takie dane, które pozwalają nam na określenie tożsamości konkretnej osoby, jak i takie, które nie pozwalają na jej natychmiastową identyfikację, ale są, przy pewnym nakładzie kosztów, czasu i działań, zwłaszcza przy wykorzystaniu łatwo osiągalnych i powszechnie dostępnych źródeł, wystarczające do jej ustalenia. Innymi słowy, danymi osobowymi nie są pojedyncze informacje o dużym stopniu ogólności, np. nazwa ulicy i numer domu czy wysokość wynagrodzenia. Informacja te będą jednak stanowić dane osobowe wówczas, gdy zostaną zestawione z innymi dodatkowymi informacjami, które w konsekwencji można odnieść do konkretnej osoby (np. imieniem i nazwiskiem).

Natomiast pod pojęciem przetwarzania danych osobowych kryją się praktycznie wszelkie możliwe czynności wykonywane na danych osobowych niezależnie od tego, czy są dokonywane w sposób zautomatyzowany czy nie. Zatem przetwarzaniem danych osobowych będzie m. in.  zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie czy niszczenie danych.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych

Administratorem danych, które przekazujesz w opisanych w niniejszej Polityce Prywatności przypadkach jest Nowe Ptasie Sp. z o.o. z siedzibą  Siemianowicach Śląskich, 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Budowlana 19 D, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód Wydział VIII  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000407110; NIP: 954-27-35-599 REGON: 242823211

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane

Pragniemy wskazać, iż w większości przypadków, przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych opiera się na przesłance realizacji umowy. Sporadycznie przetwarzamy Twoje dane osobowe ze względu na fakt, iż wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. I tak np. dane zawarte w dokumentach sprzedażowych są przez nas przetwarzane ze względu na to, iż przepis prawa nakazuje dokumentowanie w określony sposób sprzedaży i wskazuje zakres danych, który na tego typu dokumencie muszą się znajdować.

Zdarzają się również sytuację, w których dokonujemy przetwarzania Twoich danych osobowy na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody. Pamiętaj, że każdorazowo, wyraźnie cię o udzielenie takiej zgody zapytamy. Taka zapytanie o wyrażenie zgody przedstawione będzie w sposób pozwalający odróżnić je od pozostałych kwestii, w zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem.

Ostatnią wykorzystywaną przez nas przesłanką do przetwarzania Twoich danych osobowych jest tzw. prawnie uzasadniony interes administratora.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych

W szczególność dbamy o realizację przysługujących Ci, na mocy RODO, praw, tj.:

  • prawa do cofnięcia zgody
  • prawa dostępu do danych osobowych
  • prawa do sprostowania danych
  • prawa do usunięcia danych
  • prawa do ograniczenia przetwarzania
  • prawa do przenoszenia danych
  • prawa do sprzeciwu
  • prawa do niepodlegania decyzjom opartym wyłączenie na zautomatyzowanym przetwarzaniu

W sytuacji, gdybyś miał jednak dodatkowe pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące sposobu w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, zawsze możesz przesłać maila ze stosownym zapytaniem na adres sprzedaż@noweptasie.pl Wszelkie otrzymane od Ciebie zapytania zostaną niezwłocznie rozpatrzone.

Pamiętaj, że zawsze możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Zmiany Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności podlega systematycznym audytom i jej treść może ulec zmianie w szczególności w sytuacji zmiany przepisów prawa, nowych wytycznych organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych lub pojawienia się kodeksów dobrych praktyk dla branż handlowych.

Kiedy i jakie Twoje dane przetwarzamy

W celu jak najlepszego funkcjonowania naszego serwisu internetowego, a także aby prezentować Ci ofertę w jak największym stopniu dopasowaną do Twoich preferencji i zainteresowań, gromadzimy uzyskane podczas przeglądania przez Ciebie informacje zawarte w  „plikach cookies”. Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane na komputerze Użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej.

Pamiętaj o tym, że pliki cookies przetwarzamy wyłącznie za Twoją zgodą. W każdej chwili możesz wycofać bądź ponownie wyrazić zgodę na wykorzystanie plików cookies.

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób przez nas nadzorowane. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com